Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ZAND & GLITTERS

Ondernemingsgegevens
Zand & Glitters
Tanja Vandebroek
Jeugdstraat 4A
3590 Diepenbeek
E-mail: contact@zand-en-glitters.be
Tel: 0485/868.421
BTW nr: BE 0639.935.328
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. De elektronische webwinkel van “Zand & Glitters”, eenmanszaak, met zetel te 3590 Diepenbeek (België), Jeugdstraat 4A, BTW BE 0639.935.328, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, (hierna ‘de verkoper’ genoemd), biedt haar klanten de mogelijkheid om knutselpakketten online aan te kopen.
 2. De website van “Zand & Glitters” werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
 3. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend artikel 9 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.
 4. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en te raadplegen via de website.
 6. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.
 7. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
 8. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
  Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgisch recht.
 9. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de verkoper ingeval van onduidelijkheid.
 10. De verkoper kan deze algemene verkoopsvoorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2: Aanbod en bestelling

 1. In geval een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden wordt verkocht, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De producten zijn geschikt bevonden voor kinderen ouder dan drie (3) jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de klant hiervan op de hoogte te zijn.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 5. Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.zand-en-glitters.be.
 6. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.
 7. De verkoper verbindt er zich toe de op de website geplaatste bestellingen te verwerken binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
 8. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
 9. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de verkoper voor bijkomende inlichtingen. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 10. Nadat het systeem de betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.
 2. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de klant te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 4: Betaling

 1. De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en steeds inclusief BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen (uitgezonderd BTW), tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De kosten voor verzending in België of naar andere landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. De verzendingskosten bij levering in België bedragen 5,50 EUR. Bij levering naar Nederland bedragen de verzendingskosten 7,00 EUR.
 3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende afbeeldingen zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 4. De betaling dient de levering vooraf te gaan, tenzij anders werd overeengekomen, en gebeurt via één van de volgende betalingsmogelijkheden: via bancontact, via iDeal of via overschrijving.
 5. Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.
 6. Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen, …). Indien via de website wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijft, is geen automatische terugbetaling mogelijk. De klant kan wel contact opnemen met de verkoper om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.
 7. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.

Artikel 5: Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Levering is enkel mogelijk in volgende landen: België en Nederland.
 3. De levering van het bestelde artikel gebeurt zowel in België als in Nederland op het door de klant opgegeven adres.
 4. Bij verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegegeven met Bpost.
 5. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling voor leveringen in België en in Nederland.
 6. De verkoper zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal de verkoper het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.
 8. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en verkoper, is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de verkoper.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Conform de artikel VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de klant, die in hoedanigheid van consument artikelen online aankopen, over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
 2. De klant kan het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Zand & Glitters, Jeugdstraat 4A, 3590 Diepenbeek.
 3. Het modelformulier voor herroeping kan via mail opgevraagd worden bij de verkoper, met de reden van retour.
 4. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Aan retour zijn naast de verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.
 7. Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde, en dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.
 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
 9. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 7: Garantie

 1. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven kalenderdagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Zand & Glitters, Jeugdstraat 4A, 3590 Diepenbeek.
 2. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. Een door de verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.
 3. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
 4. De klant dient vooraf contact op te nemen met de verkoper, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de verkoper.
 5. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.
 6. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Artikel 8: Aansprakelijkheid voor gebruik website

 1. De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
 2. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
 3. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Artikel 9: Bescherming van de privacy

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling.
 2. De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij of zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen bij de verkoper.
 3. De verkoper respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 4. De verkoper behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 5. De verkoper behoudt zich het recht om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden over welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.
 6. De website van “Zand & Glitters” maakt gebruik van cookies. Via cookies kan men bepaalde informatie opslaan en ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen slechts een machine identificeren en dus geen personen. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien er geen cookies geaccepteerd worden, is het mogelijk dat de klant problemen kan ondervinden tijdens de bestelprocedure. Bij problemen kan de klant steeds contact opnemen met de verkoper.
 7. Voor vragen in verband met de privacy statement, kan de klant hiervoor contact opnemen met de verkoper.

Artikel 10: Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de klant de gebreken heeft vastgesteld.
 2. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat voorgelegd zal worden voor de bevoegde rechter.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 1. Alle onderdelen van de website van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
 2. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen website en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

Artikel 12: Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft de verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de verkoper kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 13: Geldigheid, bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. Indien een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 2. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het betreffende arrondissement bevoegd
 3. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.